Til toppen

Bærekraft

Om selskapet

Schou AS er en grossist som operer innen salg av våpen, ammunisjon, optikk og tilhørende utstyr til frittstående butikker, kjeder og nettbutikker i Norge. Selskapet er 100% eid av KAUH AS. Schou har et datterselskap i Sverige, Frisport AB, som driver etter samme modell der.

 

Åpenhetsloven

Selskapet har vedtatte bærekrafts mål for sin virksomhet, og i dette ligger også åpenhetslovens mål om å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester

Som et ledd i vårt arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, har selskapet foretatt en aktsomhetsvurdering i form av en risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette i forhold til oss selv som selskap og i forhold til de de forretningspartnere som vi kjøper og selger varer og tjenester av. 

 

Kort om selskapets aktsomhetsvurdering i samsvar med åpenhetsloven:

Selskapet av foretatt en Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) av egen virksomhet, med risikoparameterne lav, middels og høy risiko.

  • Ansatte og eventuelt innleid personell har trygge og gode rammer for sine arbeidsforhold i forhold til arbeidsmiljølovens regler og risiko for sosial dumping ansees som lav
  • Schou har i det vesentligste agenturer fra store kjente produsenter rundt om i verden. På grunn av den type varer vi handler med, er heldigvis de fleste produsenter omfattet av betydelig kontroll, regler og retningslinjer. Likevel foretar Schou AS en kontinuerlig omfattende vurdering av alle forretningsforbindelser over en viss størrelse.
  • Alle nye faste agenturer- og samarbeidsavtaler over en viss størrelse må  signere vår «Code of Conduct som er basert på OECD sine retningslinjer. Her settes det bl.a. tydelig krav om at grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold skal fullt ut ivaretas.

 

Løpende systematisk arbeid med å sikre at vi frem i tid ikke kommer i brudd med grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold:

Selskapet jobber regelmessig og systematisk som en del av dets HMS-arbeid for å påse at selskapets bærekraftsmål, herunder krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter etterleves. Eventuelle avvik skal analyseres opp mot den risikovurdering som ble tatt. Arbeidet skal være løpende, der endret risiko også skal endre selskapets tiltak i sitt forebyggende arbeid.

 

Krav om informasjon etter åpenhetslovens §6

I samsvar med åpenhetslovens §6, kan enhver ved skriftlig forespørsel til selskapet  få vite hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter åpenhetslovens §4.

Slik skriftlig forespørsel kan retts til selskapet på e-post: post@schouvapen.no

Selskapet har som mål å svare innen 3 uker fra forespørselen er mottatt.

Oppdatert 15.09.23